Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA                                                                                               

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on:
-toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä etuja,
- edistää oikean tiedon leviämistä kiinteistöjä koskevista asioista ja tiedottaa kiinteistöjä koskevista kysymyksistä kuten laeista, asetuksista ja kunnallisista määräyksistä toiminta-alueellaan,
- herättää ja ylläpitää jäsenissään kiinnostusta kiinteistökysymyksiin sekä kehittää niiden piirissä kiinteistöalan ammattitaitoa,
-toimia kiinteistöalan yhteisten pyrkimysten ja päämäärien hyväksi jäsenten edun mukaisella tavalla.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
- vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädännön kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,
- järjestämällä neuvontatoimintaa, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, kursseja ja muita koulutustilaisuuksia,
- tiedottamalla ja harjoittamalla julkaisutoimintaa,
- tutkimalla ja tilastoimalla kiinteistöalaa,
- avustamalla tiedotusvälineitä ja muita media-alan toimijoita sekä eri järjestöjä kiinteistöalaa koskevissa asioissa,
- toimimalla viranomaisten ja kiinteistöjen edustajien yhdyssiteenä,
- valvomalla jäsentensä etuja työsuhteisiin liittyvissä asioissa ja erimielisyyksissä työnantajapuolena sekä valvomalla sopimusten ja säädösten noudattamista jäsenistön keskuudessa sekä
- harjoittamalla muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hakea avustuksia ja apurahoja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, yhteisöjäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö taikka muu oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka toiminta perustuu merkittävissä määrin kiinteistöjen tai rakennusten hallintaan. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä kiinteistönhoito-, isännöinti- tai muulla kiinteistöalalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusperiä. Sellaisen kunniajäseneksi kutsuttavan henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa ja toiminut sen hallituksen puheenjohtajana, hallitus voi nimittää kunniapuheenjohtajaksi hänen suostumuksensa mukaisesti. Kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä on muiden jäsenten tavoin oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin sekä koulutus- ja muuhun toimintaan, mutta heillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.  Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan eroamisilmoitusta lähinnä seuraavan kalenterivuoden alusta. Sellainen jäsen, joka jättää kehotuksesta huolimatta jäsenmaksuvelvoitteensa suorittamatta vuoden ajalta, voidaan hallituksen toimesta katsoa eronneeksi sen  kalenterivuoden päättyessä, jonka jäsenmaksu on suorittamatta. Jäsen voidaan erottaa, jos jäsen huomattavasti vahingoittaa toiminnallaan yhdistystä. Jäsenet erottaa yhdistyksen hallitus. Erotetulla jäsenellä on oikeus alistaa erottaminen yhdistyksen lähinnä seuraavan kokouksen ratkaistavaksi tekemällä siitä hallitukselle kirjallisen vaatimuksen kahden viikon kuluessa siitä, kun sai tiedon erottamispäätöksestä. Erotettu, eronneeksi katsottu tai eronnut jäsen on velvollinen maksamaan erottamis- tai eroamisvuonna erääntyvät ja sitä ennen erääntyneet jäsenmaksunsa.

5 § JÄSENMAKSU

Varsinainen jäsen, kannatusjäsen ja yhteisöjäsen suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun ja liittymisen yhteydessä myös liittymismaksun, jos yhdistyksen kokous niin määrää. Maksujen suuruus kutakin vuotta varten päätetään kullekin jäsenryhmälle erikseen yhdistyksen edellisen vuoden syyskokouksessa, ja ne on suoritettava hallituksen määräämän ajan kuluessa. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu perustuu jäsenen hallinnassa olevien rakennusten tilavuuteen, ja se voidaan määrätä erilaiseksi tilavuusluokittain. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on kiinteä. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu voi olla erilainen riippuen yhteisöjäsenen harjoittamasta 3 §:ssä luetelluista toiminnoista. Yhdistyksen kokous voi päättää, että uusilta varsinaisilta jäseniltä ei peritä liittymisvuodelta lainkaan jäsenmaksua tai että siitä annetaan alennusta. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsen- tai liittymismaksuja.

6 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous, joka pidetään vuosittain syksyllä ennen joulukuun loppua. Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä erityisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asian käsittelemiseksi kokousta halutaan. Hallituksen tulee tällöin kutsua viipymättä yhdistyksen kokous koolle.

8 § KOKOUSKUTSUT

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava kullekin jäsenelle aikaisintaan kolmekymmentä vuorokautta ja viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta postitetussa jäsenlehdessä tai lehti-ilmoituksella, joka on julkaistava yhdistyksen toimialueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenen yhdistykselle kutsua varten ilmoittamalla sähköpostilla tai tekstiviestillä mainittujen aikamäärien puitteissa.

9 § ÄÄNIOIKEUS

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni, lukuun ottamatta kannatusjäseniä, kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä. Jäsen voi käyttää äänioikeutta asiamiehen välityksellä. Yhdistyksen kokouksessa älköön kukaan, esimerkiksi jäsen, asiamies, tai lakimääräinen edustaja, äänestäkö enemmällä kuin 1/10 kokoukseen osaa ottavien yhteenlasketusta äänimäärästä.  Kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, tilintarkastajilla, toiminnantarkastajilla, yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja yhdistyksen toiminnanjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

10 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa on

Esitettävä:

 1. hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,
 2. tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta,
 3. tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus.

Päätettävä:

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 2. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille vastuuvelvollisille.

Käsiteltävä:

 1. muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa on

Päätettävä:

 1. seuraavan vuoden jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus,
 2. seuraavan vuoden talousarviosta,
 3. seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta.

Määrättävä:

 1. hallituksen ja valiokuntien jäsenten sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkiot,
 2. hallituksen jäsenten lukumäärä.

Valittava:

 1. hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle,
 2. yksi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa.

Käsiteltävä:

 1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Asia, jonka jäsen haluaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle kevätkokouksen osalta ennen maaliskuun 1. päivää ja syyskokouksen osalta ennen lokakuun 1. päivää.

11 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä sen mukaan, mitä syyskokous hallituksen jäsenten lukumäärästä vuosittain päättää. Jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi, kuitenkin siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuoroisia. Ensimmäisellä kerralla jäseniä valittaessa on arvalla määrättävä seuraavana vuonna erovuorossa olevat.  Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä kokouksessa.

12 § YHDISTYKSEN TYÖVALIOKUNTA

Yhdistyksen hallituksen työvaliokuntaan kuuluu yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja toiminnanjohtajan lisäksi hallituksen päättämä ja valitsema määrä jäseniä kalenterivuodeksi kerrallaan. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kutsusta. Työvaliokunnan tehtävänä on ohjata yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätöksien mukaisesti sekä valmistella asiat hallituksen kokouksiin.

13 § TOIMISTO JA TOIMINNANJOHTAJA

Yhdistyksen toiminnan käytännön suorittajana on yhdistyksen toimisto yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Yhdistyksen toimistoa johtaa yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Toiminnanjohtajan tehtävät:

 1. Hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa ja yhdistyksen toimistoa hallituksen ja työvaliokunnan antamien ohjeiden mukaisesti.
 2. Vastata toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta.
 3. Toimia sihteerinä hallituksen, työvaliokunnan sekä mahdollisesti muiden toimikuntien kokouksissa sekä tarvittaessa esitellä ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 4. Järjestää yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito luotettavalla tavalla.
 5. Huolehtia toiminnan edellyttämästä tiedonvälityksestä yhteiskunnan, alan keskusjärjestöjen ja jäsenkunnan välillä.
 6. Toimia alan työnantaja-asiamiehenä yhdistyksen toimialueella, ellei yhdistyksen hallitus toisin päätä.

14 § NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan tai jonkun muun hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa. Hallitus voi määrätä toiminnanjohtajan tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

15 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta, jolloin yhdistyksen tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on viimeistään annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle.

16 § TILINTARKASTUS/ TOIMINNANTARKASTUS

Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee tarkastuksen suoritettuaan antaa kertomuksensa tarkastuksesta hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta kokouksessa.

18 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistys voidaan purkaa kahden vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävän yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista kummassakin kokouksessa.

19 § VARAINKÄYTTÖ, JOS YHDISTYS PURKAUTUU TAI LAKKAUTETAAN

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan siten kun purkamisesta tai lakkauttamisesta päättävä yhdistyksen kokous määrää.

Haku